Die Wet Van God PDF Print E-mail

Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed.   Rom. 7:12

God het Sélf die Tien Gebooie verwoord. Hy het dit met Sy eie vinger op kliptafels geskryf.

Dit was nadat die Here God die Israeliete uit Egiptiese slawerny verlos het. Hulle was getuies van die enorme krag waarmee God die tien plae op Egipte laat neerkom het. Hulle het aanskou hoe die Here die waters van die Rooi See gekloof het, sodat hulle op droë grond kon deurgaan. Toe hulle op die ander kant voet aan wal sit, het hulle gesien hoe die Here die water oor die aankomende Egiptiese strydwaens laat stroom het.

Hulle het die manna geproe, wat God van die hemel af laat neersif het, om hulle in die woestyn te voed. Hulle dors is geles met water wat op Sy bevel uit ‘n rots gestroom het. Hulle was ooggetuies van God se onbeskryflike mag om te red en te genees. Hulle het ook Sy mag om te straf, te oordeel, met die dood te straf en te vernietig, persoonlik aanskou.

En toe hulle voor die berg van God staan, was dit van rook omhul terwyl die Here in vuur neergedaal het. Die rook het opgestyg soos dié uit ‘n brandoond, en die hele berg het angswekkend geskud.

Dít was die konteks waarbinne die Here Sy Tien Gebooie bekend gemaak het.

Die Wet se merkwaardige oorsprong onthul die heilige aard daarvan. Die Tien Gebooie is ‘n direkte uitvloeisel van die Ewige karakter van ons Heilige Skepper en Ewige Regter. Dit is die standaard, waaraan die wêreld gemeet sal word. Die Tien Gebooie is ‘n blywende riglyn vir die lewe van alle mense. Die Wet definieer sonde (Sonde is immers oortreding van die wet van God..” (1 Joh. 3:4).

Hartsverandering

Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel.” Psalm 19:7 (OV)

Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen.Jak. 1:25

Die Here se Wet oortuig van sonde (Rom. 7:7-11).

Die Wet veroordeel oortredings (Rom. 4:15; Jak. 2:10; Gal. 3:10; Deut. 11:26-28).

Die Wet bekamp boosheid: Ons weet dat die wet goed is as ‘n mens dit op die regte manier gebruik. ‘n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges,

mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is. Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God.” 1 Tim. 1:8-11; Ek het u Woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.”Psalm 119:11(OV).

Die wet dryf mense na Christus. (“Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof.” Gal. 3:24 (OV).

Die Wet van God is die rigsnoer vir ons heiligmaking. (“Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees."Rom. 8:4).

Die Wet van God is ‘n integrale deel van die nuwe Verbond. (Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit... dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.” Jer. 31:31-33).

Die Wet van God bly van krag

Ons Here Jesus Christus het uitdruklik die ewigdurende geldigheid van die Wet bevestig. (Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. "Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie." Mat. 5:17-20)

In al die Evangelies het Christus die relevansie van die Wet benadruk. (Mat. 22:36-40; Mat. 23:23; Mark 7:1-13).

Christus Jesus het ook die burgerlike funksie van die Wet gehandhaaf. (Mat. 15:3-6).

Christus sélf het die Wet volkome onderhou gedurende Sy lewe en bediening op aarde (Psalm 40:7-8; Mat. 8:4; 17:24; Mark 11:16-17; Joh. 8:46; Joh. 15:10; 1 Joh. 2:4-6; 1 Joh. 3:4).

Christus Jesus het ons gered in ooreenstemming met die eise van die Wet. (“Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ‘n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word.Gal. 4:4-5; Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.” Kol. 2:13-14.

Die Tien Gebooie is op die ganse mensdom van toepassing, maar dit het veral betrekking op Christene. Daarin word die karakter van God weerspieël, en die volle outoriteit daarvan bly steeds behoue. Wees heilig, want Ek die Here julle God is heilig. Lev. 19:2.

Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk”. 2 Tim. 3:16-17

Ons eerste prioriteit

Toe die sending-pionier, John Eliot begin het met die vertaling van die Bybel in Algorquim, die taal van die Indiane in Massachusetts, het hy met die Tien Gebooie begin. Sy eerste preek vir hulle, was ook oor die Tien Gebooie. Natuurlik het Eliot nie gedink die Indiane sou deur die Tien Gebooie gered word nie. Maar hulle moes die Wet van God verstaan, vóór hulle sou verstaan waarom hulle redding in Christus nodig het.

Net so het John Paton sy bediening aan die kannibale van die Stille Suidsee ook begin met onderrig oor die Tien Gebooie. Die skerp naald van die Wet skep die opening vir die rooi garing van die Evangelie. Mense sal nie die heiligheid van God verstaan, alvorens hulle die Wet verstaan nie. En solank as wat hulle nie die heiligheid van God verstaan nie, sal hulle ook nie hul eie sondigheid en hulle behoefte aan redding deur Jesus Christus begryp nie.

Wat meer is, terwyl regverdiging deur die geloof te make het met hoe sonde vergewe word, het heiligmaking te make met hoe sonde in ons lewens oorwin word. Robert Murray M’Cheyne het verduidelik: “Dit is ‘n heiligmakende Evangelie. Sonder die vrug van heiligheid, is alle getuienis nutteloos. My liewe Vriende, julle het ontwakings, verligtings, ondervindings, en baie tekens; maar as heiligheid by julle ontbreek, sal julle nooit die Here sien nie. ‘n Ware hunkering na volkome heiligheid is die beste waarmerk van wedergeboorte...onvernude mense kan nie daarvan getuig nie.”

Om oor die Tien Gebooie te preek en mense daaroor te onderrig, bring bekering terug in die Evangelieboodskap. Baie kerklidmate bedrieg hulleself; hulle toon geen Bybelse tekens dat hulle deur die Heilige Gees wedergebore is nie – ten spyte daarvan dat hulle op evangeliese uitnodigings gereageer het, die sondaars-gebed gebid het, hulle laat doop het, hulle name as lidmate laat opskryf het, en aan talle kerklike aktiwiteite meedoen.

Onderrig oor die Tien Gebooie behoort te help om die valse leerstelling - dat ‘n mens Jesus as “persoonlike Saligmaker” kan aanneem, sonder om aan Hom as Heer onderdanig te wees – die nek in te slaan. Die opvatting dat gehoorsaamheid aan die opdragte van Christus vir enige ware Christen ‘n opsionele ekstra is, sal deur alle Skrifgetroue eksegese as ‘n leuen aan die kaak gestel word.  

Die reiniging van ons sonde deur die bloed van Christus, en die werking van die Heilige Gees in ons harte, is onafskeibaar saamgevoeg in God se groot Verlossingswerk. Regverdiging en Heiliging loop hand aan hand.

Koning David, die skrywer van die meeste Psalms, en die een wat beskryf is as “’n man na God se hart” het geskryf: Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde.” Psalm 119:35; Ontsteltenis het my oorval oor die goddeloses wat u wet verontagsaam.” Psalm 119:53; Hoe lief het ek u wet! Dit bly my elke oomblik by.” Psalm 119:97; Ek haat huigelary, maar u wet het ek lief.” Psalm 119:113; Dit is tyd dat die Here ingryp teen dié wat sy wet oortree.Ek het u gebooie liewer as goud, as fyn goud!” Psalm 119:126-127

Die Apostel Johannes skryf: “Iemand wat sê: "Ek ken Hom," maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is ‘n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. 1 Joh. 2:4

Die Apostel Paulus het geskryf : Hef ons dan deur die geloof die wet op? Beslis nie. Ons laat die wet juis tot sy reg kom. Rom. 3:31; Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Rom. 7:12; Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God.” Rom. 7:22

Martin Luther het gesê: “Die eerste taak van ‘n Evangelieprediker is om God se Wet te verkondig, en die wese van sonde uit te spel.

John Bunyan het gesê: “Die man wat nie die wese van die Wet ken nie, ken ook nie die wese van sonde nie.”

Om die Wet van God te verbreek, is eintlik niks anders nie, as om jouself op die Wette van God te verpletter. Ontelbare individue en nasies het God se opdragte oortree en teen Sy Wet oorlog verklaar. Die slote en die krotbuurte, hospitale en gestigte, tronke, oorlogsvelde en begraafplase is vol van die gevolge van die mens se rebellie teen God.

Hiéraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enigeen wat ‘n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof.” 1 Joh. 5:2-4

Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo, vrygespreek sou word .” Gal. 3:24

 

Dr. Peter Hammond
Livingstone Fellowship
Posbus 74 Nuweland 7725
Kaapstad South Africa
Tel: 021-689-4480
Faks: 021-685-5884
E-pos: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Web: www.LivingstoneFellowship.co.za

 
Copyright © 2018. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo